Co je elektronická evidence tržeb (EET)?


Co je elektronická evidence tržeb (EET) v České Republice.

V tomto článku se dozvíme, co je EET. Vysvětlíme si také některé klíčové pojmy spjaté s tímto tématem.

Elektronická evidence tržeb (EET) je systém zavedený Finanční správou, do kterého živnostník povinně odesílá informace o svých tržbách. Hlavními cíli EET je srovnat podmínky na trhu, předcházet krácení daní a šedé ekonomice a zjednodušit výběr daní.

Hlavní výhody EET

EET vnáší hned několik výhod do české ekonomiky. Ty se týkají jak daňových poplatníků a zákazníků, tak i státu samotného.

Srovnání podmínek v podnikatelském sektoru

EET je plošné opatření, které usnadňuje nastolení rovnocenných podmínek v podnikatelském prostředí. Elektronická evidence tržeb předchází tomu, aby neplatiči daní získávali konkurenční výhodu oproti podnikatelům, kteří daně řádně platí. EET také pomáhá předcházet práci načerno a krácení daní.

Zefektivnění systému výběru daní

Další podstatnou výhodou EET je zjednodušení systému výběru daní.  To pozitivně koreluje s hladce fungující ekonomikou státu. Daně tak nemusí být periodicky navyšovány a vybrané finance mohou být dále efektivně investovány do infrastruktury, zdravotnictví, školství, bezpečnosti, navýšení důchodů, apod. Zavedení EET také vedlo k selektivnímu snížení DPH v sektoru pohostinství.

Cílenější finanční kontroly

Dále EET snižuje počet administrativních úkonů prováděných Finanční správou. Tím snižuje i počet namátkových finančních kontrol. Právě ty byly před zavedením EET výraznou systémovou zátěží. Cílenější finanční kontroly zvyšují nálezovost přestupků. Tak šetří nejen výdaje kontrolních orgánů, ale i čas poctivých podnikatelů. Ti jsou tak méně často objektem kontrol naslepo.

Ochrana podnikatelů i zaměstnanců

V neposlední řadě pomáhá EET chránit zájmy jak podnikatelů, tak i zaměstnanců.

Podnikatelé mohou využívat nasbíraná data k dalších účelům spojených s podnikáním (statistické údaje o živnosti a zboží, přehled výdajů a příjmů, atd.). Mohou také předejít nestandardnímu či podvodnému jednání ze strany zaměstnanců.

Zaměstnanci se mohou těšit z férovějších pracovních a sociálních podmínek (spravedlivě vyměřené důchody, nárok na odstupné, adekvátní výpovědní doba, atd.). EET také přispívá k růstu mezd, např. v pohostinství.

Jak EET funguje?

Živnostník je povinen zaevidovat každou provedenou transakci nejdéle v momentě uskutečnění tržby. Odešle datovou zprávu na server Finanční zprávy, kde se údaje o tržbě evidují. Obratem na své koncové zařízení obdrží tzv. fiskální kód (FIK). Poté vydá zákazníkovi účtenku s informacemi o transakci a příslušnými kódy.

Pro každou zaevidovanou transakci je Finanční správou sestavena datová věta, která obsahuje:

 • údaje o daňovém identifikačním čísle (DIČ) živnostníka
 • datu a čase evidence tržby a jejím pořadovém čísle v rámci dané pokladny
 • identifikačních údajích živnosti a elektronické pokladny a celkové částce dané tržby včetně zmíněné výše DPH

Tyto údaje, včetně unikátního bezpečnostního kódu poplatníka (BKP) vygenerovaným jeho pokladnou, jsou také uvedeny na účtence vytisknuté zákazníkovi. Ten si může pravost udaných informací ověřit na webových stránkách Daňového portálu Finanční správy.

Každý budoucí poplatník musí nejprve zažádat o přístupové údaje, pomocí kterých se bude posléze přihlašovat do evidenčního systému tržeb. Poté si musí nechat vystavit certifikát. Ten si uloží do evidenčního zařízení, aby jím mohl podepisovat datové zprávy odesílané na Finanční správu.

Běžný a zjednodušený režim

Poplatníci mohou vykonávat evidenční povinnost v jednom ze dvou dostupných režimů. V obou režimech platí zákonem daná povinnost zákazníkovi vystavit účtenku. V obou případech také musejí disponovat pokladním zařízením.

Živnostníci plnící evidenční povinnost v běžném režimu neboli online disponují elektronickou pokladnou či jiným evidenčním zařízením s nepřetržitým připojením na internet. Údaje o tržbě odesílají nejpozději v momentě provedení evidované tržby. Při technických problémech či výpadcích serverů Finanční správy trvajících déle než 2 vteřiny od odeslání údajů o prováděné tržbě je živnostník povinen vystavit zákazníkovi účtenku. FIK je v tomto případě nahrazeno podpisovým kódem poplatníka (PKP). Tržbu musí daňový poplatník následně zaevidovat do 48 hodin.

Ti, kteří evidenční povinnost vykonávají ve zjednodušeném režimu neboli offline musí údaje o tržbě odeslat do 5 dnů od provedení transakce. Na účtence se neuvádí FIK, pouze PKP.

Zvláštní režim

Novela zákona o evidenci tržeb zavádí od 1. května 2020 zcela nový způsob evidence tržeb, tzv. zvláštní režim. Poplatníci oprávněni k užívání tohoto režimu nebudou potřebovat elektronickou pokladnu, ani připojení na internet nebo tiskárnu na účtenky. Své tržby nebudou tudíž evidovat elektronicky, ale budou jim namísto vydány speciální bloky účtenek. Následně musí poplatníci nahlásit tržby Finanční správě. Aby poplatník mohl být kvalifikován na evidenci tržeb tímto způsobem, musí splňovat 3 podmínky:

 • nebýt plátcem daní v ČR,
 • nemít více než 2 zaměstnance
 • jeho tržba za uplynulá 4 čtvrtletí nesmí přesáhnout částku 600 000 Kč

Koho se EET týká?

Víme již, co je EET. Koho se ale týká?

Evidence tržeb je povinná pro všechny transakce vyplývající z podnikatelské činnosti, které byly zaplaceny:

 • šekem
 • směnkou
 • hotovostí
 • v omezené síti (stravenkami, vouchery, apod.)

Příjemci plateb kartou, převodem na účet či inkasem jsem vyjmuti z povinnosti evidovat tržby pomocí EET.

EET se dále netýká státu, jeho institucí a správních celků (např. krajů a obcí). Netýká se ani poskytovatelů sociálních služeb, pojišťoven, bank, obchodníků s cennými papíry a podnikatelů s pitnými a odpadními vodami. Taktéž se jí vyhne několik typů menších živnostníků (čekatelů na udělení DIČ, poskytovatelů stravování a ubytování ve školách či veřejných toalet, apod.).

Odkdy EET funguje?

V ČR je EET zaváděna ve čtyřech fázích, z nichž se každá týká jiného typu podnikání.

 • 1. vlna vešla v platnost 1. prosince 2016 a týkala se poskytovatelů ubytování a stravovacích služeb
 • 2. vlna, zavedená 1. března 2017, se týkala malo- a velkoobchodů
 • 3. a 4. vlna byly sloučeny do jedné fáze a společně vchází v platnost 1. března 2020. Zahrnují téměř všechna povolání nezacílená v předchozích dvou vlnách (svobodná povolání, služby, výroba a vybraní řemeslníci, zemědělci a dopravci).

Pokuty a loterie

Pokuty vycházející ze zákona o evidence tržeb mohou dosáhnout až půl milionu korun. Kontrolní orgán má pravomoc neprodleně pozastavit výkon podnikatelské činnosti. Při dostatečné závažnosti přestupku spojeným s nedodržením evidenční povinnosti může i zavřít provozovnu, která se přestupku dopustila.

Za účelem motivace zákazníků k vyžádání účtenky při každém nákupu byla zavedena Účtenková loterie Ministerstva financí, Účtenkovka. V té jedinečná BKP kódy uvedené na každé platné účtence slouží coby losy. Zákazníci mohou zdarma zaregistrovat neomezený počet platných účtenek a hrát o ceny ve výši až do 1 miliónu Kč. Slosování probíhá 15. den každého měsíce a týká se předchozího měsíce.

Zpět